•   توليد پراکنده و انرژي هاي نو
 •   انرژي خورشيدي
 • انرژي خورشيدي

   

  توليد انرژي از نور خورشيد در ساليان اخير جز مباحث روز صنعت برق در دنيا مي باشد. شرکت ما داراي توانمندي لازم براي تهيه، نصب و راه اندازي اين سيستمها مي باشد. تمام مبدلهاي لازم براي تبديل توان در اين زمينه توسط اين شرکت طراحي و ساخته مي شود. سيستمهاي توليد برق از انرژي خورشيدي به دو دسته عمده سلولهاي خورشيدي (پيلهاي فوتوولتاييک) و ديشهاي استيرلينگ تقسيم مي شوند. اصول کار پيلهاي فوتوولتاييک براساس توليد برق از انرژي تابشي- حرارتي خورشيد مي باشد که توسط بسترهايي که از آلياژهاي خاص سيليکون تشکيل شده اند انجام مي گيرد. تکنولوژيهاي نوين امروزي بر روي افزايش راندمان اين سيستمها فعاليت مي کنند تا بازده بر واحد سطح و نيز عمر مفيد اين سيستمها بالا رود. در اين بين مساله انتقال ولتاژ DC توليدي توسط اين سيستمها و بحث تبديل و کنترل توان از مسائل حائز اهميت مي باشند.

  در طي ساليان اخير سيستمهاي فوتوولتاييک علاوه بر استفاده به صورت مزارع بزرگ پيلهاي خورشيدي، به صورت سيستمهاي با قابليت استفاده در منازل نيز بالاخص در طراحي ساختمانها و سازه ها مورد استفاده قرار گرفته اند و پيشرفتهاي بسياري در اين زمينه انجام شده است. هرچند انرژي الکتريکي توليدي از اين روش بسيار گرانقيمت مي باشد (هم نصب و راه اندازي و هم نگهداري) ليکن در آينده با توجه به اتمام ذخاير سوخت فسيلي، استفاده از آن غير قابل اجتناب خواهد بود. و به اين علت است که هزينه هاي بالايي راجع به تحقيقات در اين زمينه اختصاص پيدا ميکند.

   

   

  اساس کار ديشهاي استيرلينگ بر مبناي موتورهاي برون سوز استيرلينگ مي باشد که از انبساط گاز گرم شده و سيستم جريان چرخشي آن بوجود مي آيد. بطوريکه حرارت مجتمع در مرکز اين ديش مي تواند باعث گرم شدن و در نتيجه انبساط گاز گشته و پيستون را به عقب براند، در سيلندر پاييني گاز توسط هيت سينک دور سيلندر خنک شده و مجددا در اثر اينرسي چرخشي موجود، به سيلندر بالايي جريان يابد. يا اينکه عملکرد بصورت خطي بوده و پيستونها در امتداد هم باشند. در صورت استفاده از نوع چرخشي نيازمند ژنراتورهاي آهنربا دائم يا رلوکتانس متغير دوراني مي باشيم و درصورت استفاده از انواع خطي از ژنراتورهاي خطي رلوکتانس متغير يا آهنربا دائم استفاده مي گردد. اين ديشها به مانند سيستمهاي فوتوولتاييک بصورت منفرد يا مزارع بزرگ استفاده مي شوند.

   

  میزبانی وبتوسط شرکت پشتیبانان شبکه